banner-image

Privacy
verklaring

Lost Minute vindt de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers, zzp-er, stagiaires, alsook van haar andere relaties en bezoekers (website of kantoren) van essentieel belang. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, volgens de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

Wie zijn we

Lost Minute is onderdeel van Cervo Group, een internationale uitzendgroep, gespecialiseerd in het leveren van arbeidskrachten voor logistiek, distributie, productie & food, warehousing en Hotel & Retail en technisch personeel. Lost Minute werkt voornamelijk met zzpérs en uitzendkrachten op het gebied van technisch personeel. Ontwikkelen, leren en steeds beter willen worden? Bij LM draait het om de technische professional; de vakidioot met ambities. Die niet alleen wil dat het werkt, maar dat het ook goed en netjes gebeurt. Die altijd op zoek is naar nieuwe oplossingen en niet stopt voordat het gefixt is. Technische detachering 2.0 noemen we dat. Zodat jij als opdrachtgever, zzp’er of vaste medewerker je technische hart kunt ophalen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lost Minute verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 

Sollicitatiegegevens

We vragen toestemming aan jou om jouw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) nog een jaar na een eventuele afwijzing te bewaren. We kunnen je na een jaar benaderen voor het actualiseren van je gegevens en eventuele verlenging van de toestemming. Hebben wij geen toestemming aan je gevraagd dan worden je gegevens na 1 maand verwijderd. Mocht je eerder uit het bestand willen worden verwijderd, neem dan contact op met je contactpersoon. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en als je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

 

Als je voor Lost Minute of andere bedrijfsonderdelen van Cervo Group werkt/hebt gewerkt

Als jouw persoonsgegevens fiscaal van belang zijn, hanteren we de wettelijke bewaarverplichting van 7 jaar einde kalenderjaar na einde dienstbetrekking. Voor ID-bewijzen en loonbelastingverklaringen hanteren we een bewaarverplichting van 5 jaar (na einde dienstbetrekking, einde kalenderjaar). Voor overige persoonsgegevens hanteren we een bewaartermijn van twee jaar na einde dienstbetrekking tenzij er omstandigheden zijn om de persoonsgegevens langer (bv. naar aanleiding van een claim of conflict) of juist korter te bewaren.

 

Jouw rechten

Inzage, wijzigen en/of wissen van gegevens

Via de door ons in gebruik zijnde portals w.o. Plan4Flex heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in de persoonsgegevensverwerking waartoe je geen inzage hebt en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Lost Minute.

Ten aanzien van jouw overige privacy gerelateerde rechten kun je contact opnemen met werkenbij@lostminute.nl

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via werkenbij@lostminute.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lost Minute verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Lost Minute analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lost Minute neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 • Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lost Minute) tussen zit. Lost Minute gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Plan4Flex

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lost Minute verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lost Minute blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lost Minute gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk

voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lost Minute en heeft u het recht pgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar werkenbij@lostminute.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lost Minute wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lost Minute neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via werkenbij@lostminute.nl

 

Contactgegevens:

https://lostminute.nl/

Meander 601 Arnhem

088 022 89 00

Jason Poll is de Functionaris Gegevensbescherming van Lost Minute.

Hij is te bereiken via j.poll@lostminute.nl